CZ  EN

Domů | Cíle | Obsah modulů | Studijní materiály | Průběh 11.13.-01.14 | Průběh 02.14.– 03.14 | Průběh 05.14.-06.14. | Průběh 08.- 10.14. | Průběh 11.-12.2014 | Užitečné odkazyk předškolnímu vzdělávání

 


Obsah jednotlivých vzdělávacích modulů:

Modul A: Evaluace a inovace ŠVP

Okomentovaná struktura ŠVP s náměty z praxe MŠ, různé možnosti zpracování jednotlivých částí ŠVP ve vazbě na RVP, pohledy z praxe – co se osvědčilo, co může být rizikem, ujasnění vybraných termínů, konkrétní náměty pro inovaci ŠVP.

Modul B: Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku

včetně metod aktivního učení a kooperativní výuky.

Modul C: Pedagogicko-psychologická diagnostika

PPD jako nedílná součást výchovně vzdělávacího procesu. Etapy diagnostického postupu, diagnostické metody a techniky, psychodiagnostické metody, etické problémy diagnostické práce aj.

Modul D: Děti se specifickými potřebami včetně nadaných

Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a postižením, se sociálním znevýhodněním, vzdělávání dětí mimořádně nadaných; integrace dětí se specifickými potřebami do běžných podmínek MŠ; úprava ŠVP podle speciálních potřeb dětí.

Modul E: Environmentální výchova

Tvorba projektů, integrovaných tematických bloků s environmentální tematikou a jejich zapracování do ŠVP, TVP. Využití potenciálu environmentální výchovy tak, aby nebyla formální a neměla charakter nárazových aktivit. Ucelený pohled na environmentální výchovu v podmínkách MŠ,zpřístupnění odborné metodické pomoci ředitelkám/učitelkám, které se o danou problematiku zajímají.

Modul F: Metodika výuky cizího jazyka pro děti předškolního věku

Koncepce jazykové výuky v předškolním vzdělávání. Identifikujeme specifické potřeby z hlediska připravenosti učitele, začlenění do denního režimu školky, význam volby správného podpůrného materiálu a spolupráce s rodiči. Užívání médií a dalších technologií ve výchovně-vzdělávacím procesu předškolních dětí - výhody i nevýhody.

Modul G: Adaptace na změny

Sebepoznání, sebehodnocení, seberegulace a tvorba pozitivního sebepojetí, rozvíjení kognitivních funkcí aj. Diagnostika a poradenství účastníkům kurzu s cílem nastartovat efektivně výše uvedené procesy.

Modul H: Motivace

Motivační a stimulační faktory z pohledu ředitelky/učitelky MŠ a jejich využívání v praxi.

Modul I: Komunikační dovednosti

Efektivní komunikace a vyjednávání, komunikace v roli ředitelky/učitelky, komunikace s rodiči, komunikace s dodavateli a partnery, zásady prezentace MŠ na veřejnosti.

Modul J: Asertivní řešení stresových a konfliktních situací

Rozvíjení schopností pro efektivní řešení problémů (stížnosti, konflikty, krizové situace v MŠ), vyjednávání, pěstování dobrých vztahů.

Modul K: Image pedagoga

Zvýšení kvalifikace pedagogů v oblasti veřejného vystupování – image ředitele, učitele MŠ, image školy.

Modul L: Rozvoj manažerských kompetencí pro vedení týmu

Ucelený pohled na problematiku manažerské přípravy v podmínkách práce ředitelek MŠ: ekonomika, právo, vztahy MŠ navenek, personální management, budování týmu).

Modul M: Práce na PC (rozsah 100 hodin)

Rozšíření a prohloubení znalostí práce na PC s důrazem na praktické nástroje, dovednosti a specifika pro využití PC při výuce dětí předškolního věku.Počítač a malé děti z pohledu současné psychologie, možnosti využití PC v mateřské škole – cíle, obsahové možnosti, metodické postupy, nejčastější chyby v přístupu k dětem a počítači, příklady z praxe.