Domů | Nahoru | 04.-05. 2013 | 06.-09. 2013 | 10.-12. 2013 | Fotogalerie | Studijní materiály

 
 
 
CZ.1.07/3.2.11/02.0045 „Teplá a studená kuchyně dle Národní soustavy kvalifikací“

Primárním cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji o 5 modularizovaných vzdělávacích programů v návaznosti na Národní soustavu kvalifikací, tvořících úplnou kvalifikaci Kuchař. CEARA s.r.o. tyto programy vytvoří ve spolupráci se SOU společného stravování Poděbrady, a podpoří tak provázanost dalšího vzdělávání s počátečním.

Projekt má 3 dílčí cíle:
1) Vytvoření vzdělávací nabídky dalšího vzdělávání - v rámci projektu vznikne 5 modulových vzdělávacích programů, metodika k jednotlivým kurzům, tématické plány, edukační materiály pro účastníky kurzů (nad rámec projektu pak proběhne akreditace kurzů a autorizace ke zkouškám z profesních kvalifikací dle zákona)

2) Vytvoření a realizace Kurzu dalšího vzdělávání pro pedagogy školy. Jeho absolvování přispěje k rozvoji jejich osobnostních i odborných kompetencí.

3) Pilotáž vytvořených vzdělávacích programů a zkoušky profesních kvalifikací dle platných standardů NSK. U všech vzdělávacích programů proběhne evaluační šetření a na jeho základě bude upravena metodika.

Projekt svými aktivitami povede k rozvoji profesních kompetencí obyvatel Středočeského kraje pracujících v sektoru gastronomie, vytvoří vzdělávací opory a umožní vykonat zkoušky profesních kvalifikací.
Jako jedna ze vzdělávacích opor vzniknou také e-learningové vzdělávací moduly k jednotlivým vzdělávacím programům.

Výstupy projektu:
1) 5 modularizovaných vzdělávacích programů
2) pilotáž vzdělávacích programů
3) realizace zkoušek profesních kvalifikací
4) vytvoření vzdělávacích opor e-learning, edukační materiály
5) kurz pro pedagogické pracovníky partnera zaměřený na problematiku dalšího vzdělávání

V rámci Středočeského kraje v současné době neexistuje ucelená nabídka dalšího vzdělávání oboru Kuchař vytvořená v souladu s Národní soustavou kvalifikací (NSK). Jedná se o úplnou kvalifikaci tvořenou 5 profesními kvalifikacemi. V celém kraji tudíž nejsou realizovány vzdělávací programy (VP) v daném oboru v návaznosti na NSK a je zde pouze jediná autorizovaná osoba pro jednu z dílčích kvalifikací (DK). Tuto absenci bude možné pomocí projektu odstranit.
Realizace projektu zlepší dostupnost těchto VP i zkoušek profesních kvalifikací pro obyvatele Středočeského kraje, umožní jim rozšířit si a prohloubit své profesní kompetence, čímž se zvýší jejich šance uspět na trhu práce v regionu.
Důvodem k přípravě a realizaci projektových aktivit je požadavek definovaný partnerem na zajištění dalšího profesního vzdělávání pro pracovníky v gastronomii. Cílová skupina byla vybrána na základě zájmu o obor a profesní růst, což je předpokladem kvalitní zpětné vazby k pilotovaným programům a jejich úpravám.

Přínosem projektu je rozvoj spolupráce vzdělávací instituce a středního odborného učiliště poskytujícího počáteční vzdělávání, dále partnerství školy a privátní vzdělávací instituce, které je základem pro tvorbu kvalitních a potřebám trhu práce odpovídajících programů dalšího vzdělávání.
 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.