CZ  EN

Domů | Cíle | Obsah modulů | Studijní materiály | Průběh 11.13.-01.14 | Průběh 02.14.– 03.14 | Průběh 05.14.-06.14. | Průběh 08.- 10.14. | Průběh 11.-12.2014 | Užitečné odkazyk předškolnímu vzdělávání

 

Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje
CZ.1.07/1.3.48/02.0045


 Cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických a řídících pracovníků mateřských škol prostřednictvím DVPP s důrazem na kurikulární reformu.

Hlavní cíle:

1) Tvorba metodiky 13 vzdělávacích modulů a jejich akreditace
-evaluace a inovace ŠVP, metodika, didaktika práce s dětmi předškolního věku, pedagogicko-psychologická diagnostika, děti se specifickými potřebami, metodika výuky cizího jazyka, další se zaměřující na udržitelný rozvoj: osobnostně sociální výcvik, komunikační dovednosti, environmentální výchovu, stejně jako rozvoj znalostí práce s PC a využití PC při výchovně vzdělávacím procesu v MŠ a v neposlední řadě podporují zvyšování kompetencí řídících pracovníků MŠ v oblasti řízení a personální politiky: rozvoj manažerských kompetencí pro vedení týmu.

2) Realizace vzdělávacích modulů
- 32 vzdělávacích modulů, každý v rozsahu 3 dnů, která povede k požadovanému zvýšení kvality a efektivity práce pedagogických a řídících pracovníků MŠ zúčastněných v projektu
-realizace 1 kurzu Práce s PC v rozsahu 100 hodin (tj. 13 dnů)
-realizace 8 jednodenních seminářů v oblastech, které rozšiřují pedagogické a odborné znalosti pracovníků MŠ, např. finanční gramotnost, alternativní přístupy v předškolním vzdělávání, zdravotnické hledisko práce s předškolními dětmi a oblast stravování předškolních dětí.

Vzdělávací aktivity budou realizovány ve 3 místech Středočeského kraje – Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav. Vzhledem k blízkosti jednotlivých míst realizace předpokládáme, že bude možné nabízet účastníkům více než jedno místo realizace, čímž sledujeme větší flexibilitu nabídky (možnost účasti i zájemců z ostatních částí regionu).

Počty a typy vzdělávacích aktivit v jednotlivých městech vycházejí z výsledků z výsledků anketního šetření.

Dílčí cíle projektu:
1) Tvorba studijních materiálů v tištěné podobě pro účastníky kurzů
2) Tvorba studijních materiálů v elektronické podobě

Projekt povede ke zvyšování kvality dalšího vzdělávání pedagogů MŠ, které je dvojnásob významné, neboť ovlivňuje jedince v nejdůležitějším období jejich vývoje.
Zavedení a realizace kurikulární reformy s sebou nutně přinesly požadavek na rozšiřování a prohlubování vzdělávání pedagogů a ředitelů MŠ jako zásadního předpokladu zvyšování profesionality a zkvalitňování péče a vzdělávacího procesu dětí v mateřských školách.
Pedagogičtí a řídící pracovníci MŠ budou do projektu zapojeni formou přímé účasti na vzdělávání (realizace vzdělávacích modulů a seminářů). Motivací bude zejména potřebnost obsahu nabízeného vzdělávání (ověřena anketním šetřením), a dále špičkoví lektoři z plně kompetentních institucí, kteří povedou výuku. Účastníci vzdělávání budou mít možnost připomínkovat studijní materiály, což zvýší jejich motivaci podílet se na dalších vzdělávacích aktivitách v rámci projektu.
Přínosem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o 13 nových akreditovaných vzdělávacích programů, které vzniknou na základě reflektování potřeb pedagogů a řídících pracovníků MŠ ve Středočeském kraji. Obdobný blok takto postavených vzdělávacích modulů dosud nebyl zájemcům z řad cílové skupiny k dispozici.
Ze souboru předkládaných vzdělávacích modulů je možné si vybrat moduly, které jsou pro MŠ potřebné. Projekt nabízí cílové skupině příležitost prohloubit si své profesní a osobnostní kompetence a docílit tak lepšího zvládání zátěžových situací a vyrovnávání se se zvýšenými nároky na její odbornost. Řídící pracovníci si rozšíří a prohloubí své znalosti v oblasti managementu a vedení týmu. Pedagogičtí a řídící pracovníci MŠ si prohloubí své odborné kompetence ve vybraných oblastech v souladu s požadavky kurikulární reformy v oblasti předškolního vzdělávání. Naučí se efektivně komunikovat v rámci týmové spolupráce v MŠ i mimo prostředí školky, zejména k rodičovské veřejnosti. Prohloubí a rozšíří si ICT dovednosti pedagogických pracovníků a umožní využití moderních technologií při výuce předškolních dětí.